Jesteś tutaj: Start / Majątek

Majątek

Majątek szpitala
(Stan na dzień 31 grudnia 2015r.)

Grupa Nazwa Wartość inwentarzowa
1 Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego 58 255 871,28
2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 4 029 318,88
3 Kotły i maszyny energetyczne 735 539,72
4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 3 735 844,09
5 Specjalistyczne maszyny, urządzenia, aparaty 641 460,82
6 Urządzenia techniczne 3 034 139,08
7 Środki transportu 255 014,10
8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie 59 132 054,79
  Wartości niematerialne i prawne 815 283,80
  Środki trwałe w budowie 602 005,10
OGÓŁEM 131 236 531,66