Jesteś tutaj: Start / Majątek

Majątek

Majątek szpitala
(Stan na dzień 31 grudnia 2015r.)

Grupa Nazwa Wartość inwentarzowa
1 Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego 64 859 058,26
2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 4 029 318,88
3 Kotły i maszyny energetyczne 735 539,72
4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 3 862 964,22
5 Specjalistyczne maszyny, urządzenia, aparaty 609 639,52
6 Urządzenia techniczne 3 567 589,11
7 Środki transportu 255 014,10
8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie 61 077 712,29
  Wartości niematerialne i prawne 861 683,16
  Środki trwałe w budowie 381 214,73
OGÓŁEM 140 239 733,99