Jesteś tutaj: Start / Majątek

Majątek

Majątek szpitala
(Stan na dzień 31 grudnia 2013r.)

Grupa Nazwa Wartość inwentarzowa
1 Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego 51 206 951,30
2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 3 403 834,93
3 Kotły i maszyny energetyczne 735 539,72
4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 3 303 058,28
5 Specjalistyczne maszyny, urządzenia, aparaty 636 497,05
6 Urządzenia techniczne 2 246 305,61
7 Środki transportu 194 990,1
8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie 51 552 628,79
  Wartości niematerialne i prawne 936 974,38
  Środki trwałe w budowie 591 755,6
OGÓŁEM 114 808 535,76